กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จะสมัคร บัตรเครดิตTMB นั้น ผู้ที่จะสมัคร บัตรเครดิตTMBต้องศึกษารายละเอียดของ บัตรเครดิตTMB ให้เข้าใจเสียก่อนการที่จะสมัคร บัตรเครดิต TMBจะต้องใช้และเตรียมเอกสารในการสมัครที่จำเป็นต่อการสมัครมากๆ เอกสารที่จะต้อง เตรียมก็คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้าหรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ สำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น(เฉพาะบริษัท) และต้องเตรียมเอกสาร สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ ท่านเจ้าของบริษัทก็จะสามารถสมัคร บัตรเครดิตTMB ได้แล้ว